Huisregels en huurvoorwaarden
1. Rijbewijs en leeftijd
2. Borg en tijdig terug
3. Kleding
4. Rechten en plichten
5. Verzekering en gebruik
6. Reservering, borgstelling en betaling
Wij van Solexverhuur Nieuwkoop willen graag een afspraak met u plannen voor
een leuk dagje uit. Hiervoor moeten we vooraf wel wat “afspraken” maken
die zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden:
1. Elke bestuurder dient in bezit te zijn van een geldig bromfiets- of automotorrijbewijs.
Elke bestuurder dient minimaal 16 jaar te zijn.
2. Voor aanvang van de route dient een borg van € 25,- per Solex in ons bezit
te zijn. Deze ontvangt u na afloop terug indien de solexen niet beschadigd zijn.
De Solexen dienen op tijd terug gebracht te worden. De tijd dat de solexen later
terug zijn zal in rekening worden gebracht.
Voor aanvang dient u zich op de hoogte te stellen van onze algemene
voorwaarden welke u bij reservering van ons ontvangt.
De Solextochten zijn niet geschikt voor groepen die uit zijn op een middagje
crossen. Solexen is rustig pruttelend genieten.
Onder verhuurder wordt verstaan: Solexverhuur Nieuwkoop.
Onder huurder wordt verstaan: De ondergetekende.
Onder het gehuurde wordt verstaan: Solex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de
overeenkomst.
3. Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd
hier rekening mee.
Je mag alleen solex rijden op Nederlands grondgebied.
4. Rechten en plichten. Je mag alleen solex rijden op Nederlands grondgebied.
Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Huurder wordt
geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd bij de verhuurder.
Artikel 2
Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben
genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een minimum leeftijd
hebben van 16 jaar en beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig
Nederlands rijbewijs. Huurder laat een kopie van zijn legitimatie achter bij de
verhuurder.
Artikel 3
Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te allen
tijde te houden aan de Nederlandse wet.
Artikel 4
Voor en tijdens de solexrit mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.
Artikel 5
Het is ten strengste verboden:
1. Een of meerdere personen te vervoeren.
2. Met de solexen tegen elkaar te botsen.
3. De trottoirbanden op en af te rijden zonder af te stappen.
4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden) voor of tijdens de rit.
5. Verzekering en gebruik
Artikel 6
De solex is W.A. verzekerd, echter alleen op Nederlands grondgebied. Eigen risico per
gebeurtenis €175,00. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door
hem en medehuurders.
Alle schade (inclusief diefstal), aan de solexen of andere spullen van verhuurder, hoe ook
genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van
schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voort vloeiende kosten van
herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen,
direct en onmiddellijk vergoeden.
Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de
schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.
Artikel 7
Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle
schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan
zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.
Artikel 8
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor
welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan
huurder, derden en/of goederen.
Artikel 9
Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Solex € 750,00
De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
Artikel 10
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of
onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen.
Artikel 11
Bij een vroegtijdige terug bezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van
huurgelden.
Artikel 12
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te
nemen zonder restitutie van huurpenningen
Artikel 13
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten
wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de
verhuurder.
6.
Reservering, borgstelling en betaling
Artikel 14
Een optie is 1 week geldig en komt daarna geheel te vervallen.
Artikel 15
Betaling dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de tour per bank te zijn voldaan of
contant voor aanvang van de tour.
Artikel 16
De huurder betaalt een borg van € 25,00 per solex aan de verhuurder. De verhuurder is
gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de betaalde
waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende
schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan
hiervoor, indien nodig, aangewend worden.
Artikel 17
Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier een tarief van € 5,00 per solex.
Artikel 18
U kunt tot 2 weken van te voren wijzigingen aanbrengen en het definitieve aantal
personen kosteloos doorgeven. Tenzij er kosten gemaakt zijn door Solexverhuur
Nieuwkoop.
Daarna zal het volledige bedrag in rekening worden gehouden.
Bij slecht weer kunt u de datum altijd en in overleg kosteloos verzetten.
Let op!
Bij annuleren brengen we 25% kosten in rekening over het totale bedrag.
Artikel 19
Solex rijden op locatie vanaf minimaal 20 personen:
De extra kosten zijn € 22,50 per solex. De duur is 3 uur incl. een kleine pauze en uitleg.